หนังสือภายนอก [03]

ในบทความ “หนังสือภายนอก [01]” ผมได้แสดงความเห็นต่างหรือไม่เห็นด้วยกับตัวอย่างหนังสือภายนอกของ สปน. ไปหลายประการ

ในบทความ “หนังสือภายนอก [02]” ผมได้นำเสนอเทมเพลตหนังสือภายนอกของ สปน. ไปแล้ว ต่อไปจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่เห็นด้วยอย่างไร

สปน. ได้กำหนดระเบียบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย เฉพาะหนังสือภายนอก ไว้ดังนี้

1) การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
1.1) การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร
1.2) การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่า หรือ Single
1.3) ) การตั้งค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง 0-16 เซนติเมตร

2) ขนาดตราครุฑ
2.1) ตราครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใช้สำหรับการจัดทำกระดาษตราครุฑ และตราครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ใช้สำหรับการจัดทำกระดาษบันทึกข้อความ
2.2)  การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบน ประมาณ 1.5 เซนติเมตร

3) การพิมพ์
3.1) การพิมพ์เรื่อง คำขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกันเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยน์ (1 Enter + Before 6 pt)
3.2) การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะบรรทัดระหว่างข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยน์ (1 Enter + Before 6 pt)
3.3) การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร
3.4) การพิมพ์เรื่อง คำลงท้าย ให้มีระยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายภาคสรุป เท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 12 พอยท์ (1 Enter + Before 12 pt)
3.5) การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด (4 Enter) จากคำลงท้าย
3.6) การพิมพ์ชื่อส่วนราชการของเจ้าของเรื่อง ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด จากตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ (4 Enter)

หมายเหตุ:
กรณีที่มีความจำเป็น ส่วนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการให้แตกต่างจากนี้ได้ ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงความสวยงาม และรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสำคัญ

ผมได้แก้ไขและปรับปรุงเทมเพลทหนังสือภายนอกของ สปน. ไว้แล้ว ดังภาพด้านล่างใครต้องการนำไปใช้ หรือไปปรับปรุงแล้วใช้ ก็เขียนขอมาให้ในช่องแสดงความเห็นด้านล่าง

ถ้าใช้แล้ว มีข้อผิดพลาดอย่างไร ต้องการให้ปรับปรุงก็โปรดเขียนมาบอกด้วย...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น